Menu
 

"Alexis" e l’ultima parte dedicata a “Il Paese dei Sammarchesi”

palazzo badiale storica

Ultima Parte – Come ce vive 

          Li prime vintanne

Da meninne ce và all’asile dova

te fànne jucà sèmpe e non te

ménene ma’, pecché tutte ce

canuscime.

Alli scòle lementare ce va cuntènte:

truve li stésse cumpagne d’asile, de

quartiere e de joche. Quanne lu témpe

jè bbòne sta’ sèmpe fòre a jucà inte la

strada e li mamme stànne spenzeràte,

pecchè sta vucine casta e non passene

li machene.

L’anne delli scòle mèdie so’pure mégghie:

và culli stèsse cumpagne e fa’ amicizia

cull’ati, accuminze a tené nu gruppe

d’ amice. Ce va alla scòla avvunite, ce torna a

casa avvunite e ce fanne pure li scritte avvunite.

Ce jesce cu lòre, te confide cu lòre, nzòmma

in quist’anne non ti june o duua  cumpagne,

ma tante de cchiù e sta’ sèmpe prijate.

Quiddi delli scòle supèriore so’ mégghie

ancora: alli cumpagne de prima ce

stànne quidde che tènnene la stéssa

passione o pe la museca, lu pallone, lu

tife pe la stéssa squadra o ati passatémpe.

Ce fanne li comitive cu uagliùli e uagliòle,

ce va allu mare, ai concérte  e a fa’ tante

ati cose . Nzòmma da 3 a 19 anne a Sante

Marche ce vive sèmpe in cumpagnija,

non te sinte ma’sule e non ti abbesògne

de nénte pe stà cuntènte, ce so’ sèmpe l’amice.

La cosa bbèlla de li gruppe de ggiùne jè

che se so’ devìse lu Pajése come se ce

fòssere mìsse d’accòrde.

Chi ce retrova ai 120 gradine, chi

inte la villa, chi derète la Sita, e tanti ati

posti ancora.

E qua c’accumènza a penzà de fa li prime

spèriènze luntane da casa, ce fanne progette

future e te sinte già respunzàbbele della pròpia

vita, pe quiste chi ce ne va fòre pe lavoro

ha succésse. Stà inte nu gruppe d’amice jè

na scòla de vita.

           L’anne da vinte a sessanta

Quidde che tènnene la ciòcca pe studijà

ce ne vànne all’univèrsita e tutte trovene fòre

la fatija e su quiste Sante Marche jè come

tutte l’ati pajise, culla defferénza che, quanne

lu pònne fa, tornene sèmpe pe stà

nu poche culli cumpagne de prima,

pecchè a Sante Marche l’amice so’

pe sèmpe.

Quidde che rumanene e vònne la fatijà,

la trovene o a Sante Marche stésse,

facènne lavore proféssionale, tecnici

e lavori agricoli, che non manchene ma’

in ogni stagiòne, o vucine:

a Foggia, San Sevéro, San Giuvanne.

E jènne accuscì: la matina préste tutte li bar

stànne apérte pe lòre, pe la colazione prima

de jì  a fatijà.

Lu témpe libero jè varij: ce stànne associazioni

sportive, culturale, artistiche, sociale, cattoliche,

politiche, ce stà tutte quidde che vù fà culli

cumpagne e vive na vita tranquilla, sènza

stress o dèprèssione.

   L’anne da sessànta in po’

Vive quist’anne jè bbèlle assa’, non ti penzére

de lavore, de casa, quanne ajissce non ti abbesògne

d’appuntamente: l’amice li truve a méze lu chiàne,

e quanne ce sta avvunite, ce parla

sèmpe e ce rire.

Quanne va a fa’ la spesa te recrije,

passe lu tempe jenne geranne pe lu pajèse: a seconda

che ta còce ci sape chi tè la mègghie rròbba, te

salute cu tanta cristiane e te sinte bbòne.

A Sante Marche a quest’ età si secùre de te,

sa tanta cose e non te sinte séconde a nissciune,

pecché l’amice so’ amice da na vita, pe quiste

gl’jòcchie de li Santemarchise so’ lucede e brellante

e non tènne pajura de nénte.

Viva Sante Marche e tutte li Santemarchise

ALEXIS
giovane poeta sammarchese

Torna in alto
Best gambling websites website